गीताधर्म मंडळाची विद्यमान कार्यकारिणी अशी 

अध्यक्ष – प्राचार्य डॉ. मुकुंद दातार
(०२०) २६६०८८२३, ९८२२८७६०३८
परिचय

कार्यवाह – श्रीमती विनया मेहेंदळे
(०२०) २५६७६४५०, ९८८११९५८६२

सहकार्यवाह – अॅड. नितीन आपटे
९४२२००९९६६

कोषाध्यक्ष – डॉ. सौ. शैलजा कात्रे
९७६७९६२८७८

कार्यकारिणी सदस्य 
श्री. राजेंद्र कदम
९५०३०४६१३२

श्रीमती वसुधा पाळंदे
९२७३६०२३३५

ह. भ. प. श्री. मोरेश्वरबुवा जोशी
९४२२५१३७६२

प्राचार्य मुकुंद कोंढवेकर
९४२२३२०११६

श्रीमती प्रीति गंगाखेडकर
९४२३०५७०९०